Control

解决Sublime  Package Control无法安装的问题
软件应用

解决Sublime Package Control无法安装的问题

142 0

下面由sublime教程栏目给大家介绍解决Sublime Package Control无法安装的方法,希望对需要的朋友有所帮助!Sublime Text3官网下载地址:http://www.sublimetext.com/3下载后第一件事就是安装包管理器Package Control,但是尝试了很久就是无法安装成功!1.安装Package Control在很久以前,Sublime text 3中若要安装Package Control 的话要先安装Git,再输入代码来安装。不过后来出了个方便的安装方法,