JavaScript 中向上取整、向下取整、四舍五入的操作


JavaScript向上取整向下取整四舍五入的操作

// 1.只保留整数部分(丢弃小数部分,类似向下取整)
parseInt(5.1234);// 5
// 2.向下取整(<= 该数值的最大整数)和parseInt()一样
Math.floor(5.1234);// 5    
// 3.向上取整(有小数,整数就+1)
Math.ceil(5.1234);
// 4.四舍五入(小数部分)
Math.round(5.1234);// 5
Math.round(5.6789);// 6

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在


评论

管理员已关闭评论功能...