js控制输入框只允许输入小数


用js控制输入框只允许输入小数:

function checkForFloat(obj, e) {
  var isOK = false;
  var key = window.event ? e.keyCode : e.which;
  if ((key > 95 && key < 106) || //小键盘上的0到9 
    (key > 47 && key < 60) || //大键盘上的0到9 
    (key == 110 && obj.value.indexOf(".") < 0) || //小键盘上的.而且以前没有输入. 
    (key == 190 && obj.value.indexOf(".") < 0) || //大键盘上的.而且以前没有输入. 
     key == 8 || key == 9 || key == 46 || key == 37 || key == 39) {
    isOK = true;
  } else {
    if (window.event) { //IE
      e.returnValue = false;  //event.returnValue=false 效果相同.  
    } else { //Firefox 
      e.preventDefault();
    }
  }
  return isOK;
}


相关阅读 >>

three.js使用gpu选取物体并计算交点位置

如何使用js实现简单日历效果

js如何判断一个对象是否是数组(函数)

js怎么实现字符串转数组

js为什么要构造函数

js中输出的方式有哪些

js数组如何删除指定元素

js屏蔽pc端访问

html5+js绘制流星雨的示例代码分享

h5+js实现本地文件读取和写入

更多相关阅读请进入《js》频道 >>
打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

管理员已关闭评论功能...