asp.net实现分页(非控件,输出html代码)


本分页来自DTcms的分页代码,其中链接地址可根据项目需要自行拼接。

代码如下:

    /// <summary>
    /// 返回分页页码
    /// </summary>
    /// <param name="pageSize">页面大小</param>
    /// <param name="pageIndex">当前页</param>
    /// <param name="totalCount">总记录数</param>
    /// <param name="linkUrl">链接地址</param>
    /// <param name="centSize">中间页码数量</param>
    /// <returns></returns>
    public static string OutPageList(int pageSize, int pageIndex, int totalCount, string linkUrl, int centSize)
    {
      //计算页数 若总记录数、页数小于1 则不显示分页
      if (totalCount < 1 || pageSize < 1)
      {
        return "";
      }

      //计算总页数
      int pageCount = totalCount / pageSize;

      //如果页数小于1 则不显示分页
      if (pageCount < 1)
      {
        return "";
      }

      //总记录数不被页面大小整除 则总页数+1
      if (totalCount % pageSize > 0)
      {
        pageCount += 1;
      }
      if (pageCount <= 1)
      {
        return "";
      }
      StringBuilder pageStr = new StringBuilder();
      string firstBtn = "<a href=\"" + linkUrl, (pageIndex - 1).ToString() + "\">«上一页</a>";
      string lastBtn = "<a href=\"" + linkUrl, (pageIndex + 1).ToString() + "\">下一页»</a>";
      string firstStr = "<a href=\"" + linkUrl, "1" + "\">1</a>";
      string lastStr = "<a href=\"" + linkUrl, pageCount.ToString() + "\">" + pageCount.ToString() + "</a>";

      //当前页<=1 上一页按钮不可用
      if (pageIndex <= 1)
      {
        firstBtn = "<span class=\"disabled\">«上一页</span>";
      }

      //当前页>=总页数 下一页按钮不可用
      if (pageIndex >= pageCount)
      {
        lastBtn = "<span class=\"disabled\">下一页»</span>";
      }

      //当前页为1 时 选中页码1
      if (pageIndex == 1)
      {
        firstStr = "<span class=\"current\">1</span>";
      }

      //当前页为页面总数 时 选中最后页码
      if (pageIndex == pageCount)
      {
        lastStr = "<span class=\"current\">" + pageCount.ToString() + "</span>";
      }

      //中间开始的页码
      int firstNum = pageIndex - (centSize / 2); 
      if (pageIndex < centSize)
        firstNum = 2;

      //中间结束的页码
      int lastNum = pageIndex + centSize - ((centSize / 2) + 1); 
      if (lastNum >= pageCount)
        lastNum = pageCount - 1;
      pageStr.Append("<span>共" + totalCount + "记录</span>");
      pageStr.Append(firstBtn + firstStr);
      if (pageIndex >= centSize)
      {
        pageStr.Append("<span>...</span>\n");
      }
      for (int i = firstNum; i <= lastNum; i++)
      {
        if (i == pageIndex)
        {
          pageStr.Append("<span class=\"current\">" + i + "</span>");
        }
        else
        {
          pageStr.Append("<a href=\"" + linkUrl, pageId, i.ToString() + "\">" + i + "</a>");
        }
      }
      if (pageCount - pageIndex > centSize - ((centSize / 2)))
      {
        pageStr.Append("<span>...</span>");
      }
      pageStr.Append(lastStr + lastBtn);
      return pageStr.ToString();
    }
 

asp.net实现分页(非控件,输出html代码)

相关阅读 >>

c#实现windows剪贴板监视器的代码具体介绍

c#接口(interface)

c#中如何取绝对值函数的方法详解

简单介绍c#表达式树expression简单类型比较demo的示例代码

c#多线程编程实例-线程与窗体交互的代码分析

c# 7.0 语言新特性

c#中文转拼音without cjk的代码分享

详细介绍c#实现关闭子窗口而不释放子窗口对象的方法分享

c#因其保护级别而不可访问,只能处理公共类型的详细代码介绍

使用c#给pdf文档添加注释的示例代码分享(图)

更多相关阅读请进入《分页》频道 >>
打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

管理员已关闭评论功能...